Polozhenie_o_Roditelskom_komitete.doc

Положение о педагогическом совете1.doc

Положение о родительском собрании1.doc

Устав ustav2011.doc